Szkoła Podstawowa w Żabnicy
im. księcia Barnima I
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Statut szkoły
MENU
Statut szkoły
Tytuł:Statut szkoły

 

Podstawy prawne Statutu Szkoły Podstawowej w Żabnicy

 

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U.z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, (tekst jednolity: Dz. U. z2006 r. nr 97 poz. 674)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624,. z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 Nr 228,poz.1487).
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2003 r. nr 23 poz. 193)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz.204)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z2007 r. nr 83 poz. 562 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. nr 131, poz. 1458).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26 poz. 232 z późn. zm.)
 10. Konwencja Praw Dziecka - ratyfikowana przez Polskę 07.07.1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527).

 

Rozdział I

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Żabnicy.

2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły.

4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy kolegialne w szkole.

5. Organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć Gminę Gryfino

6. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą - należy przez to rozumieć  Kuratorium Oświaty w Szczecinie

7. Kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

8. Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Żabnicy.

9. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Szkoły Podstawowej w Żabnicy.

10. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, ich rodziców lub prawnych opiekunów.

11. PPP – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

12. ppp – należy przez to rozumieć pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

13. WDŻ – należy przez to rozumieć Wychowanie do Życia w Rodzinie.

14. Zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

15. Kole zainteresowań należy przez to rozumieć zajęcia rozwijające uzdolnienia.

 

Rozdział II

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 2

1. Szkoła nosi nazwę: „Szkoła Podstawowa im. księcia Barnima I w Żabnicy”.

§ 3

1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Żabnicy należą zgodnie zUchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 maja 2013 r. Nr XXXIII/288/13  następujące miejscowości: Żabnica, Czepino, Nowe Brynki, Dębce oraz następujące ulice w miejscowości Gryfino: Fabryczna, Rybacka, Wodna, Zielna, Łączna.

Rozdział III

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 4

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. księcia Barnima I w Żabnicy

a) typ szkoły: publiczna szkoła podstawowa,

b) siedziba: Żabnica,  ul. Długa 20   74-100 GRYFINO

2. Organ prowadzący: Gmina Gryfino.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

4. Nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu na pieczątkach,

stemplach i tablicy.

5. Szkoła może mieć nadane imię. Imię nadaje organ prowadzący na wspólny

wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów.

7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne

przepisy.

9. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i odbywa się w dwóch etapach: I etap to

kształcenie zintegrowane (klasy I- III), II etap – nauczanie blokowe (klasy IV-VI). Oprócz tego w szkole działa oddział przedszkolny dla pięcio i sześciolatków

 

§ 5

1. Zakres terytorialny obwodu szkoły określany jest przez organ prowadzący

szkołę.

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły decyduje dyrektor szkoły.

3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi

szkolnemu, korzystają z nauki w szkole na warunkach obywateli polskich.

4. Zapisy ucznia do szkoły powinny zakończyć się do 30 kwietnia roku, w którym

dziecko rozpoczyna cykl kształcenia.

 

Rozdział IV

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6

1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój

ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te

tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz

w aktach prawnych wydanych na jej podstawie,pozostając w zgodzie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ i Deklaracją Praw Dzieckai w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

d) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki,

e) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,

f) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

g) upowszechnia wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

h) kształtuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego.

3. Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy

z rodzicami i instytucjami wspierającymi tworząc szkołę , która :

a) jest przyjazna dla ucznia i pomaga mu w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej w poczuciu więzi z rodziną,

b) pomaga w rozwoju dziecka jako osoby,

c) wspiera przechodzenie rozumienia uporządkowanego świata od dziecięcego do bardziej dojrzałego,

d) uczy samodzielnego myślenia i podejmowania wyzwań,

e) inspiruje do rozwijania postaw twórczych z ukierunkowaniem na sukces,

f) pomaga rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą,

g) dostrzega indywidualne możliwości i zainteresowania uczniów,

h) umacnia wiarę dziecka we własne siły,

i) uczy szacunku dla siebie i innych,

j) pomaga w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych,

k) kształtuje postawy patriotyczne wzmacniając poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

l) pomaga w rozpoznawaniu i kształtowaniu właściwych postaw moralnych i etycznych,

m) preferuje zdrowy styl życia, pomaga w kształtowaniu sprawności fizycznej,

n) zachęca i uczy samorządności i przedsiębiorczości,

o) uczy komunikowania się, zarówno poprzez stworzenie możliwości wypowiadania własnych sądów, jak i poprzez kształcenie umiejętności słuchania innych.

4. Szkoła dąży do tego, aby absolwent:

a) był młodym człowiekiem zaopatrzonym w podstawową, konieczną wiedzę i umiejętności umożliwiające mu rozumienie i poznawanie rzeczywistości poprzez narzędzia,

b) potrafił kierować własnym rozwojem i podejmować bez obaw nowe wyzwania edukacyjne,

c) umiał radzić sobie w zmieniających się warunkach, był twórczy,

d) efektywnie współdziałał w zespołach, pracował w grupie,

e) posiadał umiejętność właściwego komunikowania się i budowania dobrych relacji interpersonalnych,

f) znał swoją wartość i był tolerancyjny dla cudzych poglądów, postaw i zachowań,

g) radził sobie w sytuacjach stresowych,

h) traktował zdrowie jako wartość w życiu, potrafił  relaksować się doceniając rolę i walory środowiska (naturalnego)

i) kierował się spójnym systemem wartości moralnych i etycznych.

5. Powyższe cele szkoła realizuje poprzez następujące zadania:

- zapewnienie naszym uczniom: wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki, klimatu życzliwości, profesjonalizmu, bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć wspierających ucznia,

-realizowanie programów profilaktycznych promujących zdrowy i bezpieczny styl życia,

- podejmowanie działań dotyczących bezpieczeństwa dziecka w szkole i poza nią,

- podejmowanie działań ekologicznych w środowisku naturalnym.

6. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

- szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które uwzględniając wymiar wychowawczy obejmują całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

- program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

- program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

7. Szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, program

wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki, program doskonalący efekty kształcenia tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak każdego nauczyciela.

8. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły.

9. Szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników muszą uwzględniać

całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego i obowiązywać

przez kolejne trzy lata szkolne.

10. Szkolny zestaw programów nauczania, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, jest dopuszczany do użytku szkolnego zarządzeniem dyrektora do 15 czerwca każdego roku. W tym samym terminie Szkolny zestaw podręczników zostaje podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na szkolnej stronie internetowej oraz wywieszenie w korytarzu głównym szkoły. Szczegółowe zasady określone są w Procedurze dopuszczenia do użytku programów nauczania.

11. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

12. Działalność wychowawcza szkoły określona jest poprzez Szkolny Program Wychowawczy stanowiący załącznik do niniejszego statutu

13. Główne cele Programu Wychowawczego szkoła realizuje poprzez następujące zadania:

a) realizację programów profilaktycznych promujących zdrowy

i bezpieczny styl życia,

b) podejmowanie działań dotyczących bezpieczeństwa dziecka w szkole i poza nią,

c) wdrażanie zasad demokratyzacji życia wewnątrzszkolnego wg postanowień Statutu Szkoły i kodyfikacji międzynarodowych,

d) rozwijanie wszechstronnej współpracy z rodzicami i strukturami samorządu lokalnego,

e) realizację projektów edukacyjnych,

f) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom w celu rozpoznania i zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznania ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.

14.Szkoła opracowuje PROGRAM PROFILAKTYKI dostosowany do potrzeb uczniów oraz potrzeb środowiska stanowiący załącznik do statutu szkoły. Wyżej wymienione programy uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

§ 7

1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności poprzez:

 1. zapewnienie poczucia tożsamości narodowej i religijnej, w pomieszczeniach szkolnych na wniosek rodziców może być umieszczony krzyż,
 2. udzielanie ppp uczniom o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościach psychofizycznych
 3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości rozwoju psychofizycznego uczniów,
 4. umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne zgodnie

            z indywidualnymi potrzebami poprzez nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjne

 1. zapewnienie ppp uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwienie rozwijania ich zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów lub toków nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; szczegółowe zasady i tryb zezwoleń określają odrębne przepisy.

 

§ 8

1. Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są z uwzględnieniem obowiązujących

w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

 1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia oraz inni pracownicy szkoły, którzy są zobowiązani reagować na zauważone przypadki zagrożenia bezpieczeństwa lub agresji,
 2. dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
 3. integracja działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkoły oraz współpracą ze środowiskiem zajmuje się zastępca dyrektora szkoły, do zadań którego należy w szczególności:
 4. przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, inicjowanie i ustalanie wspólnych działań wszystkich pracowników szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa, podejmowanie inicjatyw, zgłaszanie wniosków dotyczących nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi
 5. podczas przerw międzylekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele dyżurujący przed szkołą i na korytarzach według opracowanego i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły harmonogramu dyżurów,
 6. szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z zasadami w sprawie bezpieczeństwa dzieci i innymi przepisami resortowymi,
 7. efektywność działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów w szkole
 8. ewaluowana jest poprzez:
 9. przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
 10. analizowanie ewidencji wypadków w szkole,
 11. analizowanie stopnia realizacji zaplanowanych działań profilaktycznych.

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza

nad:

 1. uczniami dojeżdżającymi, zapewniając im opiekę w świetlicy szkolnej,
 2. szkoła organizuje stałą bądź doraźną pomoc materialną uczniom wymagającym takiej pomocy ze względu na warunki rodzinne lub losowe ;pomoc ta może mieć formę bezpłatnych posiłków, zakupu odzieży ,zapomóg losowych i tym podobnych w zależności od pozyskanych
 3. środków,
 4. uczniami, których umieszczono w rodzinach zastępczych,
 5. szkoła utrzymuje stałą współpracę z poradnią pedagogicznopsychologiczną
 6. w zakresie:
 7. badań pedagogiczno- psychologicznych
 8. pedagogizacji rodziców
 9. indywidualnych kontaktów rodziców lub uczniów z pedagogiem lub psychologiem
 10. prowadzeniu zajęć terapeutycznych

5) w sprawach uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym szkoła

współpracuje także z sądem, policją i innymi jednostkami w miarę

potrzeb.

 

§ 9

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez szkołę ma na celu:

- rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych,

- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności

uczniom:

a) niepełnosprawnym

b) niedostosowanym społecznie

c) zagrożonym niedostosowaniem społecznym

d) ze szczególnymi uzdolnieniami

e) ze specyficznym trudnościami w uczeniu się

f) z zaburzeniami komunikacji językowej

g) z chorobami przewlekłymi

h) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych

i) z niepowodzeniami edukacyjnymi

j) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny

k) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych .

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom w formie: porad ,

 konsultacji , warsztatów oraz szkoleń

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor. Do zadań

dyrektora należy:

- ustalanie dla ucznia form, sposobów i okresu udzielania ppp

- informowanie  rodziców ucznia o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania ppp

- decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy

 -wnioskowanie o udział w pomocy uczniom przedstawiciela PPP

6. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas oraz:

 1. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia ppp
 3. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 4. wspieranie mocnych stron dziecka
 5. podejmowanie działań, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania
 6. realizowanie różnych form ppp
 7. prowadzenie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 8. organizowanie dla uczniów zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zapobiegających złu, nałogom i uzależnieniom

7. Do zadań logopedy należy:

 1. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia ppp
 3. prowadzenie diagnozowania logopedycznego
 4. udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej
 5. podejmowanie logopedycznych działań profilaktycznych
 6. współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia

8. Zadania nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

obejmują:

 1. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 3. planowanie sposobów ich zaspokojenia
 4. informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia dziecka ppp
 5. formułowanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy, określanie form,
 6. sposobów, okresów udzielania uczniowi dalszej pomocy
 7. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 

§ 10

1. Dyrektor szkoły powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

nauczycielowi uczącemu w tym oddziale zwanym dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały etap edukacyjny ,szczególnie w klasach I - III.

3. Na wniosek klasowej rady rodziców poparty 2/3 głosów ogółu rodziców w klasie dyrektor rozważy możliwość doboru lub zmiany nauczyciela wychowawcy.

 

Rozdział V

ORGANY SZKOŁY

§ 11

1. Organami Szkoły Podstawowej w Żabnicy są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.

§ 12

DYREKTOR SZKOŁY

1. Zadania i kompetencje dyrektora szkoły określa Ustawa o systemie oświaty.

Dyrektor szkoły w szczególności:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

- sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy

- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

- organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościach psychofizycznych,

- realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji

stanowiących,

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

- organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,

- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będącychnauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

- powołania zastępcy dyrektora szkoły

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

4. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

5. Jako przewodniczący rady pedagogicznej:

- prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,

- przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ nadzoru pedagogicznego,

- realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji

stanowiących.

6. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:

-  kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego

 - współdziałania z rodzicami w realizacji obowiązku, oraz prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,

- wydaje decyzje w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły,
 • odroczenia obowiązku szkolnego,
 • spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • indywidualnego programu lub toku nauki.

7. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenia i organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

8. Dyrektor szkoły podejmuje działania związane z awansem zawodowym nauczyciela.

9.W wypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni zastępca dyrektora. Każdorazowe przekazanie obowiązków jest odnotowane w księdze zarządzeń dyrektora placówki.

 

§ 13

RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada pedagogiczna działa w oparciu o ustalony regulamin.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez

siebie komisjach (zespołach).

6. Rada pedagogiczna powołuje ze swego składu zespoły zadaniowe w zależności od potrzeb.

7. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza i drugiego półrocza oraz w miarę bieżących potrzeb.

8. Zebrania mogą być organizowane:

a) z inicjatywy przewodniczącego,

b) na wniosek organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

d) z inicjatywy rady rodziców.

9. O terminie zebrania rady przewodniczący powiadamia jej członków 3 dni przed terminem i podaje porządek zebrania.

10. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej po pierwszym półroczu  ogólne

wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, a na zakończenie roku szkolnego przekazuje pełne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

- uchwalenie i zmiany regulaminu własnej działalności,

- zatwierdzenie planów pracy szkoły,

- uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

- ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na

stanowisko dyrektora,

- opiniowanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

- przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

- wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Szkoły,

- wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania,

- wyrażenie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych dla ucznia od klasy IV szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej,

- podejmowanie uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

- promowanie raz w ciągu danego etapu edukacyjnego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

12. Rada pedagogiczna opiniuje:

- organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-  szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników,

- autorski program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów,

- projekt planu finansowego szkoły,

-  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- indywidualny program lub tok nauki.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych

z przepisami prawa i o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, a jego rozstrzygnięcie w tym względzie jest ostateczne.

14. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego

o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły.

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów przy

obecności, co najmniej 50 % członków.

16. Zebrania rady pedagogicznej oraz komisji są protokołowane .

17. Protokół zebrania rady pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący zebrania rady pedagogicznej i protokolant, a członkowie rady są zobowiązani w ciągu 14 dni do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych poprawek przewodniczącemu.

18. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniach pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

19. Nieobecność na posiedzeniach rady członkowie usprawiedliwiają jej przewodniczącemu; nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady traktowana jest jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami.

§ 14

RADA RODZICÓW

1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu stanowiącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Rada Rodziców w szczególności:

- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,

- opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

- opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

- może wystąpić z wnioskiem do dyrektora dotyczącym powołania rady szkoły,

- działa na rzecz stałej poprawy bazy,

- pozyskuje środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,

- współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

- opiniuje działalność wolontariuszy, stowarzyszeń oraz innych organizacji o charakterze wychowawczym działających w szkole,

- deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

6. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin stanowiący załącznik do statutu szkoły, który ustala między innymi: kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie rady rodziców, organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, a także tryb podejmowania uchwał oraz zasady wydatkowania funduszy.

7. Rada opracowuje regulamin stanowiący załącznik do statutu szkoły.

8. W przypadku nie respektowania statutowych uprawnień społeczności rodzicielskiej przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na ten stan rzeczy do dyrektora szkoły.

9. W przypadku nie udzielenia pisemnej odpowiedzi na zażalenie, prezydium rady

rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego i do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10. Rodzice we współdziałaniu z innymi organami szkoły mają wpływ na jej działalność, poprzez:

- uzyskanie rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka (spotkanie z rodzicami nie może być organizowane rzadziej niż raz na kwartał),

- znajomość Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

- uzyskanie porad w sprawach wychowawczych,

- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 15

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Samorządem uczniowskim opiekuje się nauczyciel wybrany przez ogół uczniów - zasady wyboru określa regulamin samorządu uczniowskiego.

3. Samorząd ustala roczny plan pracy.

4. Samorząd uczniowski za pośrednictwem swoich organów może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem

i stawianymi wymaganiami

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie

właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością

rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań

- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły

- prawo do gromadzenia i dysponowania własnymi środkami finansowymi.

5. Samorząd działa według uchwalonego przez siebie regulaminu stanowiącego załącznik do statutu szkoły

 

Rozdział VI

ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

§ 16

1. Zebrania rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów w sprawie wyników nauczania odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem zebrań na dany rok szkolny, zgodnie z zasadą, iż spotkania te nie mogą być organizowane rzadziej niż raz na kwartał.

2. Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn niepowodzeń w nauce oraz uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

3. Rodzice mają prawo znać zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze realizowane w szkole (lub w danej klasie).

4. Rodzice mają prawo do wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z aktualnymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

6. Rodzice mają prawo do wybierania spośród siebie trzyosobowych rad klasowych rodziców.

7. Rodzice mają prawo do uznania ich „pierwszymi nauczycielami” swoich dzieci. Szkoła może korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Mogą oni występować w roli ekspertów w wielu dziedzinach.

8. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o swoich dzieciach oraz o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.

9. Rodzice mają prawo wpływu na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci.

10. Rodzice spełniają obowiązek związany z zapisaniem swojego dziecka do

szkoły

11. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka

do szkoły oraz zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

12. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w potrzebne podręczniki i przybory szkolne.

13. Rodzice mają obowiązek uczestnictwa w zebraniach z wychowawcą. W przypadku niemożności przybycia w ustalonym terminie, rodzic zobowiązany jest do innej formy zainteresowania się osiągnięciami dziecka.

14. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności w szkole swojego dziecka poprzez dostarczenie do wychowawcy zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów w ciągu siedmiu dni.

15. Rodzice mają obowiązek zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą odpowiednich warunków do nauki.

16. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie i wychowanie ich dzieci w szkole.

17. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkoły swoich dzieci

i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

 

Rozdział VII

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 18

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie

organizacji roku szkolnego.

 

§ 19

1.Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą dzieci od klasy przedszkolnej /oddział 5 i 6-latków/ do klasy szóstej włącznie.

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

3. Liczba uczniów w oddziałach ustalona jest corocznie z organem prowadzącym szkołę.

 

§ 20

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

3. Podstawową formą pracy szkoły w I etapie kształcenia są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym.

4. W klasach I - III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy plan zajęć, dla pozostałych klas szkoły podstawowej godzina lekcyjna trwa 45 minut .W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5. Podstawową formą pracy szkoły w II etapie kształcenia są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

6. Oddział należy podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki,

wychowania fizycznego, jeżeli liczy więcej niż 24 uczniów.

7. W szkole prowadzone są zajęcia WDŻ dla uczniów klas V-VI, których rodzice

wyrazili zgodę na udział ich dzieci w tych zajęciach na piśmie. Na zajęcia WDŻ nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej co do udziału dzieci w zajęciach.

8. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole prowadzone są zajęcia: rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne,

9. Szkoła umożliwia uczniom naukę według indywidualnego programu lub toku nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie i według zasad określonych odrębnymi przepisami.

10. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza, kończące się klasyfikacją śródroczną i roczną stanowiącą podsumowanie osiągnięć uczniów.

 

§ 21

1. Niektóre zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo –lekcyjnym w grupach klasowych, międzyklasowych lub międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych uwzględnia możliwość realizacji tych zajęć przez uczniów niepełnosprawnych (z uwzględnieniem ich potrzeb).

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

5. Zajęcia te mogą być prowadzone w szkole w ramach godzin z paragrafu 42 KN 

 

§ 22

1. Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa mogą odbywać się w grupach z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę, jej możliwości lokalowych i bazowych oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. Organizację tych zajęć dyrektor szkoły uzgadnia z organem prowadzącym szkołę w miarę jego możliwości finansowych w danym roku szkolnym .

 

§ 23

1. Nauczanie religii odbywa się na życzenie rodziców, wyrażone w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

- Rodzic może nie wyrazić zgody na udział dziecka w zajęciach religii na początku roku szkolnego rozpoczynającego cykl kształcenia na cały okres nauki szkolnej.

- Zajęcia religii w klasach, w których nie wszyscy rodzice wyrazili zgodę na udział ich dzieci w tych lekcjach, powinny odbywać się w miarę możliwości na początku bądź końcu zajęć. W przypadku, kiedy taka organizacja zajęć nie jest możliwa, uczniowie nie biorący udziału w lekcjach religii przebywają w świetlicy pod opieką nauczycieli.

 

§ 24

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. W szkole mogą prowadzić działalność stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej szkoły, po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

 

Rozdział VIII

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 25

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka:

- służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji szkole, a także rodziców,

- prowadzi działalność niezbędną w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej,

- umożliwia prowadzenie pracy twórczej,

- stwarza warunki dla rozwoju życia umysłowego i kulturalnego czytelników.

3. Dla osiągnięcia swych celów biblioteka:

- gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory,

- prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną,

- prowadzi działalność popularyzatorską, dydaktyczną i wychowawczo opiekuńczą,

- podejmuje - zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania - różnorodne formy pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspierając nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

- rozbudza zainteresowania czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą i zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne,

- pełni funkcję ośrodka informacyjnego o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

- prowadzi dokumentację zbiorów i pracy bibliotekarzy,

-  współdziała z bibliotekami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i innymi placówkami kulturalnymi,

- gromadzi dokumenty piśmiennicze i inne pod kątem potrzeb czytelników, wymagań programowych, postępu wiedzy:

a) lektury szkolne,

b) książki z dziedziny pedagogiki i nauk pokrewnych,

c) publikacje dotyczące regionu,

d) zbiory specjalne.

4. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich uczniów i rodziców, pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników szkoły.

5. Prawa i obowiązki czytelnika określa regulamin biblioteki uzgodniony i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

6. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do czasu pracy szkoły.

7. Bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki ma dyrektor szkoły, który w miarę możliwości zapewnia środki finansowe na gromadzenie zbiorów i działalność biblioteki.

 

Rozdział IX

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

§ 26

1. Zajęcia świetlicowe szkoła organizuje dla uczniów dojeżdżających.

2. Zajęcia świetlicowe zapewniają dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, rozwijanie własnych zainteresowań, w godzinach po lekcjach.

3. Cele i zadania zajęć świetlicowych:

-Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa  dziecka w szkole i poza nią, udzielanie pomocy w nauce i rekreacji.

4. Do zadań świetlicy należy:

a) organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego w pomieszczeniach i na powietrzu,

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

d) bezpieczne spędzanie czasu wolnego.

 5. Organizacja pracy zajęć świetlicowych:

- zajęcia prowadzone są zgodnie z planem zajęć dydaktyczno –wychowawczym szkoły,

-  świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy w oparciu o plan pracy szkoły,

- pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele,

-liczbę godzin pracy świetlicy  ustala i zatwierdza w arkuszu organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.

 

Rozdział X

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 27

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora szkoły na podstawie Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

3. Nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że sankcjom karnym podlegają następujące czyny popełnione na szkodę nauczyciela:

- naruszenie nietykalności cielesnej,

- czynna napaść wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub z użyciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego,

- stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej,

- znieważenie.

 

§ 28

1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą z uczniami przydzielonych klas w zakresie nauczanego przedmiotu; jest odpowiedzialny za poziom i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy:

- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

- systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowania zgodnie z tygodniowym rozkładem i zasadami współczesnej dydaktyki,

- udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- opracowywanie na początku każdego roku planów pracy dotyczących prowadzonych zajęć,

- kształtowanie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznanych faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów,

- informowanie rodziców, wychowawcę klasy, dyrektora, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,

- kształtowanie pożądanych postaw społecznych i odpowiedzialności za własne czyny,

- wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

- kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

- poznawanie warunków życia, stanu zdrowia, osobowości, uzdolnień i zainteresowań uczniów, zaspokajanie potrzeb psychicznych uczniów poprzez stworzenie warunków do świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, dla spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania, pomocy oraz obiektywnej oceny osiąganych wyników,

- zapewnienie warunków optymalnego rozwoju uczniów przez treści nauczanego przedmiotu oraz osobisty przykład i wartościowe, naukowe i moralne oddziaływania wychowawcze,

- udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,)

 -obiektywizm i bezstronność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

- dbałość o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt.

 

§ 29

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub

inne zespoły zadaniowe.

2. Zespoły przedmiotowe mają charakter samokształceniowy, międzyszkolny ,mogą być tworzone w gminie przez nauczycieli danego przedmiotu.

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu, wybrany na wniosek jego członków.

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i doboru odpowiedniego podręcznika,

- korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

- wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów ocenienia uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

- opracowanie programów autorskich i eksperymentalnych programów nauczania.

5. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:

- przygotowanie i wdrożenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

- organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla wychowawców klas,

- koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów szkoły

- organizowanie współpracy szkoły z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom,

- opracowanie kryteriów oceniania zachowania uczniów, ich praw i obowiązków.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

§ 30

1. Do obowiązków nauczyciela, którego rada pedagogiczna zatwierdziła jako wychowawcę danej klasy, należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

- tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, procesów jego uczenia oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie (według planu),

- otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,

- organizowanie - wspólnie z uczniami i rodzicami - różnych form życia zespołowego rozwijających jednostkę i integrujących zespół uczniowski

- ustalenie wspólnych z uczniami treści i form zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,

- kształtowanie pożądanych postaw społecznych i odpowiedzialności za własne czyny,

- koordynowanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka ze względu na trudności i niepowodzenia szkolne, jak również wobec uczniów szczególnie uzdolnionych,

- rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów i analizowanie przyczyn

niepowodzeń szkolnych,

- określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

- rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów z różnymi problemami,

- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

- organizowanie dla uczniów zajęć o charakterze profilaktycznym, zapobiegających złu, nałogom i patologii,

- prowadzenie zajęć relaksacyjno- integrujących w ramach godzin wychowawczych lub zastępstw doraźnych,

- współdziałanie z radą pedagogiczną, rodziną i radą klasową rodziców w zakresie oddziaływania wychowawczego na uczniów,

- zapoznawanie rodziców z wymogami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły,

 postępami uczniów w nauce, ich zachowaniu i trudnościami.

 

§ 31

1. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności

zawodu nauczyciela lub obowiązkom wynikającym z racji wykonywania tego zawodu.

2. Ponadto odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub

karnie za:

- tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i przydzielonych mu dyżurów,

- nieprzestrzeganie procedury postępowania w czasie wypadku uczniowskiego

lub na wypadek pożaru,

- zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora, wynikłe z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel, któremu dyrektor powierza obowiązki wychowawcy klasy I do III w kształceniu zintegrowanym oraz od klasy IV do VI w nauczaniu blokowym.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami

danego oddziału, a w szczególności:

- tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, przygotowania ich do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,

- pomoc w wytyczaniu atrakcyjnych celów, projektów, na których skupia się

aktywność zespołu,

- wspomaganie działań zespołowych uczniów,

- współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie,

- koordynowanie działań wychowawczych wobec klasy oraz tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka,

- otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

- kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wobec uczniów,

- czuwanie nad realizacją programu wychowawczego i profilaktycznego,

- ustalenie wspólnie z uczniami treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,

- przeprowadzanie zebrań klasowych rodziców,

- współdziałanie z PPP i innymi instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swych wychowanków,

- prowadzenie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków,

- systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych, zachowaniu się uczniów, wynikach w nauce i zachowaniu

- ustalanie oceny zachowania swoich wychowanków.

5. Wychowawca odpowiada za:

- poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków,

- prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy,

- realizację zamierzeń wychowawczych w swojej klasie.

 

Rozdział XI

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 32

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się wszystkie dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca, zamieszkujące w obwodzie szkoły lub spoza obwodu - na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli w danej klasie są wolne miejsca.

2. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na:

- rozpoczęcie nauki w szkole przez dziecko sz, które nie uczęszczało do oddziału przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej,

- odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego:  po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, (rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok),

- w przypadkach dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, (w takich przypadkach dziecko może być objęte nauczaniem przedszkolnym).

- spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, na wniosek rodziców, z jednoczesnym określeniem warunków spełniania obowiązku szkolnego,

- indywidualny program lub tok nauki.

3. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

4. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej określają

odrębne przepisy.

5. Uczeń szkoły podstawowej nie może być skreślony z listy uczniów. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora szkoły, może być przeniesiony za zgodą kuratora oświaty do innej szkoły.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, kurator może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat.

7. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji administracyjnej

według odrębnych przepisów.

8. Uczeń za zgodą rodziców, rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, za zgodą rodziców, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. Zasady organizacji indywidualnego toku lub programu regulują odrębne przepisy.

9. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, narodowości, pochodzenia społecznego ,urodzenia lub jakiekolwiek inne.

 

§ 33

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. W szkole stosuje się różnorodne formy nagradzania i oddziaływań wychowawczych mających na celu zmianę niewłaściwego zachowania uczniów.

2. Uczniów nagradza się na wniosek:

a) wychowawcy klasy,

b) samorządu uczniowskiego,

c) rady rodziców,

d) rady pedagogicznej,

e) dyrektora szkoły.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

a) pochwała wychowawcy klasy,

b) pochwała opiekuna organizacji uczniowskich,

c) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

d) dyplom,

e) list pochwalny do rodziców dziecka,

f) nagrody rzeczowe.

4. Uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu przyznaje się

świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Uczeń może ponieść konsekwencje za naruszenie statutu i regulaminów szkolnych.

6. Z wnioskiem o wszczęcie procedur mających na celu zmianę niewłaściwego

zachowania ucznia może wystąpić:

a) wychowawca klasy,

b) pedagog szkolny,

c) samorząd uczniowski,

d) rada rodziców,

e) rada pedagogiczna,

f) dyrektor szkoły.

7. Ustala się następujące formy oddziaływań wychowawczych, mające na celu

zmianę niewłaściwych zachowań ucznia:

a) rozmowa wychowawcy z uczniem,

b) rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności pedagoga,

c) rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności rodziców i pedagoga szkolnego,

d) rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności rodziców, dyrektora i pedagoga,

e) zawarcie z uczniem kontraktu, w obecności rodziców i pedagoga,

f) rozmowa dyscyplinująca z uczniem na Komendzie Policji w obecności rodziców,

g) zgłoszenie sprawy do Sądu Rejonowego, w celu dokonania wglądu w sytuację rodzinną ucznia.

8. W przypadku, gdy w/w oddziaływania wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

9. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice nie wyrażają zgody na określoną formę oddziaływań wychowawczych, przysługuje im prawo odwołania się do dyrektora, wychowawcy lub rady rodziców w terminie siedmiu dni.

10. O wszczęciu procedur, o których jest mowa w pkt. 7 lit. a - e oraz w pkt. 8

powiadamia się ucznia oraz jego rodziców.

11. Przy wszczęciu wobec ucznia procedur mających na celu zmianę niewłaściwego zachowania zachowuje się kolejność określoną w pkt. 7.

12. Nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność ucznia.

13 .W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły wprowadza się:

 - zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;

 - zakaz wychodzenia w czasie pobytu w budynku poza teren posesji szkoły;

 - zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa innych - przedmioty te będą uczniom odbierane i zwracane rodzicom.

14. Obowiązują następujące zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia:

- ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny, dowolny, ale nie ekstrawagancki; strój sportowy: obowiązujący na zajęciach w -f ustalany z nauczycielem, strój galowy: białe bluzki-koszule, granatowe -czarne spodnie i spódnice na uroczystościach szkolnych, uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, nie powinno ono przeszkadzać podczas pracy (opadać na oczy), wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych.

15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

- pieniądze, wartościowe przedmioty i biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, ich zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia biżuterii;

- spory wynikłe między uczniami bądź rodzicami spowodowane tzw. "handlem" przedmiotami przynoszonymi przez uczniów z domu do szkoły, sprawy te rozstrzygają: zainteresowani rodzice, ewentualnie policja.

16 .Szkoła posiada sztandar używany do uroczystości wewnątrz i na zewnątrz placówki:  wyprowadzany jest podczas uroczystości szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna;

a. do pocztu sztandarowego wyznacza się najlepszych uczniów;

b. sztandar przechowywany jest w gabinecie dyrektora szkoły;

c. podczas uroczystości szkolnych uczniowie wygłaszają ślubowania:

 

W czasie pasowania na ucznia:

"Ja uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy ślubuję:

- sumiennie i systematycznie uczyć się, - wzorowo zachowywać,

- być dobrym, uczciwym i koleżeńskim, ślubuję:

- pomagać innym w potrzebie,

- okazywać szacunek starszym,

- dbać o dobre imię Szkoły".

 

W czasie pasowania na członków Samorządu Uczniowskiego:

"Ja członek Samorządu Uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską naszej Szkoły, ślubuję:

- godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz i na zewnątrz szkoły,

- dbać o prawidłową realizację Statutu Szkoły

- być bezstronnym i sprawiedliwym w rozstrzyganiu spraw uczniowskich,

- być łącznikiem między społecznością uczniowską, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców”.

 

W czasie pożegnania absolwentów

"Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej opuszczając placówkę ślubuję:

- aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam; ślubuję:

- czcić zawsze pamięć tych, którzy oddali życie za Polskę, ślubuję:

- być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem".

 

Rozdział XIII WARUNKI I SPOSOBY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 34

1. Ocenianiu podlegają:

- osiągnięcia edukacyjne ucznia

- zachowanie ucznia.

2. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do statutu szkoły

 

Rozdział XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami

2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę

podaje się pełną nazwę szkoły.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej

określają odrębne przepisy.

5. Sprawy finansowe szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny

Szkół  w Gryfinie

 

Rozdział XV

NOWELIZOWANIE STATUTU

§ 36

1. Wprowadzenia zmian do statutu może wnioskować:

- organ prowadzący,

- organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

- dyrektor szkoły,

-  rada pedagogiczna.

2. Uchwalone zmiany do statutu przesyła się do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Zmiany do statutu zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną uchwałą  z dnia

29 sierpnia 2013

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU:

 

- PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

- PROGRAM PROFILAKTYKI

- WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I  PROMOWANIA UCZNIÓW

- REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

- REGULAMIN RADY RODZICÓW

- REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

 

 

RADA RODZICÓW                                                             DYREKTR SZKOŁY


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie